97متر، 2 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان تور.
کد ملک: 
tk9413

77متر، 2 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان تور.
کد ملک: 
tk9412

87متر، 2 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان نیلوفر.
کد ملک: 
tk9410

59متر 1 اتاق

آدرس: 
میرداماد پیروز
کد ملک: 
tk9601

86متر، 2 اتاق.

آدرس: 
توانیر، جنب بیمارستان دی، ساختمان پزشکان.
کد ملک: 
tk7487

100متر، 2 اتاق.

آدرس: 
بر خیابان گاندی، نبش کوچه هجدهم.
کد ملک: 
tk7486

117متر، 2 اتاق.

آدرس: 
ونک.
کد ملک: 
tk0382

61متر، 1 اتاق.

آدرس: 
میرداماد، خیابان شاه نظری.
کد ملک: 
tk7975

84متر، 2 اتاق.

آدرس: 
میرداماد، خیابان وزیری پور.
کد ملک: 
tk7965

124متر، 4 اتاق.

آدرس: 
بلوار جهان کودک، بر اصلی.
کد ملک: 
tk7964

صفحه‌ها