88متر، 3 اتاق.

آدرس: 
وزرا، خیابان پنجم.
کد ملک: 
tk8608

65متر، 2 اتاق.

آدرس: 
وزرا، خیابان یکم.
کد ملک: 
tk8607

65متر، 2 اتاق.

آدرس: 
وزرا، خیابان اول.
کد ملک: 
tk8606

61متر، 1 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان نوزدهم.
کد ملک: 
tk8605

83متر، 1 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و پنجم.
کد ملک: 
tk8604

67متر، 1 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و سوم.
کد ملک: 
tk8603

75متر، 2 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و یکم.
کد ملک: 
tk8602

92متر، 3 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان هفتم.
کد ملک: 
tk8601

67متر، 1 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان سرو.
کد ملک: 
tk9431

177متر، 3 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان تور.
کد ملک: 
tk9414

صفحه‌ها