215متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان بابک بهرامی.
کد ملک: 
tk4331

130متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان خرسند.
کد ملک: 
tk4330

117متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ارمغان شرقی.
کد ملک: 
tk4329

125متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ظفر شرقی.
کد ملک: 
tk4328

185متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ناهید شرقی.
کد ملک: 
tk4337

220متر، 3خوابه.

آدرس: 
دربند، گلابدره.
کد ملک: 
tk4336

126 متر، 3 خوابه.

آدرس: 
گاندی، خیابان 25.
کد ملک: 
tk4335

100متر،2خوابه.

آدرس: 
جردن،کوچه روانپور.
کد ملک: 
tk4334

100متر،2خوابه.

آدرس: 
جردن، کوچه کیش.
کد ملک: 
tk4333

130متر،2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان عاطفی غربی.
کد ملک: 
tk4332

صفحه‌ها