130متر، 3خوابه.

آدرس: 
فرشته، خیابان تختی.
کد ملک: 
tk4324

120متر، 2خوابه.

آدرس: 
فرشته، خیابان آقابزرگی.
کد ملک: 
tk4323

116متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان سایه.
کد ملک: 
tk4322

140متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان مریم.
کد ملک: 
tk4321

85متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ناصری.
کد ملک: 
tk4320

85متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان مریم.
کد ملک: 
tk4319

140متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان تندیس.
کد ملک: 
tk4318

160متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان گلستان.
کد ملک: 
tk4317

150متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان گل افشان.
کد ملک: 
tk4316

110متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان کاج آبادی.
کد ملک: 
tk4315

صفحه‌ها